fbpx

De Digitale Jurist levert betaalbaar juridisch advies & juridische documenten

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2024

I. Identiteit van de onderneming en contact 

Ondernemingsnaam: VESPIRI
Ondernemingsvorm: Besloten vennootschap (BV)
Handelsnaam: de Digitale Jurist
Adres van de zetel: Broechemlei 65 F, 2520 Ranst
Ondernemingsnummer:1001829559
Btw-nummer: BE1001829559
Rechtspersonenregister: Antwerpen afdeling Antwerpen

II. Toepasselijkheid

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten van, en alle overeenkomsten gesloten met, de besloten vennootschap VESPIRI, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 1001829559, met zetel te Broechemlei 65 F, 2520 Ranst, België en handelend onder de handelsnaam “Digitale Jurist” (hierna “Digitale Jurist”). 

II.2 Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten.

II.3 Indien tussen de Digitale Jurist en de klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door de Digitale Jurist. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing. 

II.4 De Digitale Jurist behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten alle tijde te kunnen wijzigen, aanpassen of uitbreiden. Alle wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website (www.digitalejurist.be/algemene-voorwaarden), samen met de datum van bijwerking.

II.5. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal aansluiten.

III. Diensten

III.1 Juridisch advies: de Digitale Jurist biedt juridisch advies en consultancydiensten aan inzake verschillende zakelijke en juridische onderwerpen, met name (maar niet gelimiteerd tot) vennootschaps- en ondernemingsrecht, consumentenbescherming, privacy, verwerking van persoonsgegevens en contractenrecht. 

III.2 Juridische documenten: de Digitale Jurist biedt gepersonaliseerde juridische documenten en templates aan inzake verschillende zakelijke en juridische onderwerpen, met name (maar niet gelimiteerd tot) vennootschaps- en ondernemingsrecht, consumentenbescherming, privacy, verwerking van persoonsgegevens en contractenrecht. 

IV. Offerte, overeenkomst en uitvoering van de overeenkomst

IV.1 Offerte en overeenkomst: voorafgaand aan het verlenen van onze diensten zal er een offerte worden opgesteld waarin de specifieke diensten en de kostprijs worden vastgelegd. De cliënt dient de offerte ondertekend terug te sturen. Het ondertekenen van de offerte, verbindt de cliënt en houdt een betalingsverplichting in. 

IV.2 Offertes gelden uitsluitend voor de in de offerte vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending. 

IV.3 De cliënt zal steeds vooraf op de hoogte worden gesteld van eventuele bijkomende kosten voor ze gemaakt worden. 

IV.4 Opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor de Digitale Jurist, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. De Digitale Jurist doet er in ieder geval alles aan om steeds binnen een redelijke termijn (twee tot vijf werkdagen) de opdracht uit te voeren en op te leveren. 

IV.5 De cliënt is er zich van bewust dat hij of zij mee de verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de beoogde opleveringstermijn. De cliënt verbindt er zich toe om steeds, in de mate van het mogelijke, binnen een termijn van twee (2) werkdagen antwoord te verschaffen op de vragen van de Digitale Jurist m.b.t. het aanleveren of verschaffen van informatie die nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Indien de cliënt geen antwoorden verschaft binnen de gestelde termijn, is hij of zij zich ervan bewust dat de opleveringsdatum kan worden opgeschoven en dat dit kan leiden tot bijkomende kosten.

IV.6 Vertraging in de oplevering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de gevraagde producten of diensten in ontvangst te nemen bij oplevering.

V. Tarieven en betalingen

V.1 Tarieven: De tarieven voor onze diensten worden steeds duidelijk vermeld in de offerte, afzonderlijke overeenkomst (indien van toepassing) of op onze website. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de afspraken en termijnen zoals vastgesteld in deze algemene voorwaarden, of indien anders overeengekomen, in de overeenkomst. 

V.2 Betalingsvoorwaarden: Facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van uiterlijk zeven (7) dagen na ontvangst ervan. Bij niet-tijdige betaling behouden we ons het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten of te beëindigen. 

V.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

V.4 Interesten bij laattijdige betaling: Wanneer de factuur niet werd voldaan binnen de termijn van zeven (7) dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de factuur, wordt: 

  • Het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest. Deze interest is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. 
  • Er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling bijkomend een bedrag van minimaal 40 euro aangerekend ter vergoeding van de invorderingskosten. 

V.5 Bedragen worden steeds weergegeven exclusief btw (21%) en zijn steeds in euro’s. 

V.6 De Digitale Jurist behoudt zich steeds het recht voor om voorschotten te vragen. 

VI. Aansprakelijkheid

VI.1 De aansprakelijkheid van de Digitale Jurist is steeds beperkt tot directe schade en is enkel inroepbaar voor zover deze het gevolg zou zijn van opzettelijke, zware fout of bedrog door de Digitale Jurist. De Digitale Jurist is nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

VI.2 Geen garanties: De overeenkomst die tot stand komt tussen de cliënt en de Digitale Jurist, houdt een inspanningsverbintenis in, in hoofde van de Digitale Jurist, en is nooit een resultaatsverbintenis. Hoewel we ons steeds inzetten om nauwkeurig en up-to-date juridisch advies te verstrekken, kunnen we geen garantie geven op de specifieke resultaten of uitkomsten van de verstrekte adviezen.

VI.3 Het totaal van de aansprakelijkheid van de Digitale Jurist kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de aan haar toekomende vergoeding.

VI.4 In geval van overmacht mag de Digitale Jurist de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht. Zij is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

VI.5 Indien de Digitale Jurist, bij het ontstaan van de overmachtsituatie, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde materialen, afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen.

VI.6 Indien de cliënt een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij of zij de Digitale Jurist hiervan zo snel mogelijk per e-mail  op de hoogte brengen. Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar evelien@digitalejurist.be, waarin hij of zij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. 

VI.7 Volgend op de ingebrekestelling van de cliënt, heeft de Digitale Jurist steeds het recht om de tekortkoming te herstellen. 

VI.8 Indien de cliënt door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit zijn hoofde, de aansprakelijkheid van de Digitale Jurist in het gedrang brengt, dient hij of zij alle nodige maatregelen te nemen om de Digitale Jurist te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

VII. Intellectuele eigendomsrechten

VII.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, zijn eigendom van VESPIRI BV, handelend onder de commerciële naam “Digitale Jurist”, of haar licentiegevers. 

VII.2 Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken. 

VII.3 De cliënt verkrijgt, na betaling van de overeengekomen prijs, de intellectuele eigendomsrechten op datgene dat de Digitale Jurist in zijn of haar opdracht heeft opgesteld, met dien verstande dat alle door de Digitale Jurist opgestelde en/of ter beschikking gestelde materialen enkel mogen gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen.

VII.4 De cliënt aanvaardt dat de Digitale Jurist te allen tijde een verwijzing mag maken naar zijn of haar handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

VIII. Vertrouwelijkheid

VIII.1 Alle informatie die tijdens onze gesprekken en consultaties wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld. De Digitale Jurist zal geen vertrouwelijke informatie delen met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

IX. Verwerking van persoonsgegevens

IX.1 De Digitale Jurist hecht veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, delen en beschermen. 

IX.2 U kunt ons privacybeleid steeds raadplegen op de daartoe voorziene websitepagina, u vindt deze hier. We raden u aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

X. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

X.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze diensten, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

XI. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via: 

Digitale Jurist

Broechemlei 65F
2520 Ranst
België

E-mail: evelien@digitalejurist.be
Gsm: +32 (0) 4 79 74 62 00

This is a staging environment